BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Dejotprieks vieno!

BebrenesLase       Dalīties labajā, radīt prieku cilvēkos un padarīt pasauli gaišāku var ikviens no mums, ja vien esam draudzīgi, apņēmīgi un neatlaidīgi. Darot laimīgus citus, kļūstam laimīgi paši. Šīs izjūtas mēs piedzīvojām 6.februāra pasākumā „ Ar mīlestību un deju sirdī” Subates kultūras namā, kurā piedalījās Subates pamatskolas deju kolektīvi un Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas deju kolektīvs „Lāse”. Dejai nav ne vecuma, ne valodas barjeru. Deja sniedz pozitīvu pārdzīvojumu un emocijas.

       Pēc labi padarīta darba atpūta ir lieliska iespēja turpināt kopīgi dejot un iegūt jaunus draugus. Liels lepnums un prieks par skolēniem, kuri gatavi iedvesmot savus skolasbiedrus draudzībai, iecietībai un cieņai. Mūsuprāt, viņiem tas izdevās lieliski.

       Kolektīva „Lāse” dejotāji saka lielu paldies visiem, kas piedalījās pasākuma veidošanā un vadīšanā. Paldies Subates pamatskolas direktoram un skolotājām par sirsnīgu un laipnu uzņemšanu.

        Paldies par sadarbību un ideju atbalstu Subates kultūras nama vadītājai Guntai Okmanei.

       Paldies deju skolotājām Ainai Razminovičai un Inesei Ziediņai, kuras ar savu entuziasmu atbalsta ikkatra patiesi ieinteresēta dejotāja izaugsmi un dejotprieku. 

 Viss labais, derīgais un iedarbīgais ir mums apkārt, tikai jāmāk to saskatīt un parādīt.

Megija Šede,

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās

vidusskolas 10.klases skolniece,

” Lāses” dejotāja

DSCN4926

DSCN4931

DSCN4934

SubatesLielie

SubatesLielie1

SubatesLielie3

SubatesMazie

SubatesMazie2