BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”

       Ilūkstes novada pašvaldība 2017.gada 28.augustā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

skolu projekts-300x97

       Projekta specifiskais mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

      Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1. janvāris – 2020.gada 31. decembris.

No 2017. gada 1. septembra projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Ilūkstes 1.vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Subates pamatskola, bet kā neiesaistītās izglītības iestādes – Eglaines pamatskola un Raudas internātpamatskola.

Karjeras atbalsta pasākumu plānu īstenos pedagogs karjeras konsultants – Iveta Repkova (repkova@ inbox.lv)

Vita Tolmante,

Ilūkstes novada pašvaldības

Izglītības kultūras un sporta nodaļas

izglītības metodiķe, projekta koordinatore

Vairāk par projektu (pievienot saiti uz VIAA mājas lapu)

Darba plāns (pievienot darba plānu. skat pielikumā)