BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Nesam gaismu Malnavā

     26.aprīlī Malnavas koledžā notika Latgales profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas cikla ”Mana Latvija 95”ietvaros organizētais radošais pasākums ”Vārdi un darbi, kas vieno”. Šī pasākuma tematika bija veltīta GAISMAI.

     Pasākumā piedalījās 9 Latgales zonas profesionālās izglītības iestādes, kuru uzdevums bija 20 minūtēs parādīt savu programmu, atklājot tēmu un iekļaujot tajā arī obligāto repertuāru. Arī Bebrenes Profesionālā vidusskola, audzēkņu skaita ziņā vismazākā profesionālās izglītības iestāde Latgales novadā, piedalījās ar meiteņu vokālo ansambli un nesen izveidoto deju kolektīvu”Varavīksne”

         Kaut arī žūrijas mērķis šoreiz nebija dalīt vietas, bet mēs varam būt gandarīti, ka mūsu programma atbilda visiem izvirzītajiem kritērijiem Ar to  izpelnījāmies ne tikai  malnaviešu , bet arī Vislatvijas pasākuma organizatores Marutas Castrovas atzinību, kura solījās mūsu ideju izmantot noslēguma pasākumā Balvos.

         Liels paldies visiem pasākuma dalībniekiem par sapratni, izturību un precizitāti, bet kolektīvu vadītājām R.Kalvānei un A. Razminovičai par ieguldīto darbu pasākuma sagatavošanā.

         Par to, ka arī vizuāli mēs izskatījāmies skaisti, īpašs paldies Bebrenes KN vadītājai I.Lapai un skolotājai E.Vuškānei

         Uz tikšanos 6.un 7.jūnijā noslēguma pasākumā Balvos!

Bebrenes Profesionālās vidusskolas

direktora vietniece audzināšanas jomā S.Ozoliņa