BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Dziedam un dejojam Balvos

    Valsts izglītības satura centrs jau tradicionāli ik gadu organizē pasākumus profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri darbojas savas skolas interešu izglītības pulciņos. Šogad, sagaidot Latvijas Republikas 95.gadadienu,tika izveidots radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...”, kas 6. un 7.jūnijā notika Balvos

    Pasākumam gatavojās 64 profesionālās izglītības iestāžu interešu izglītības kolektīvi, bet noslēguma pasākumā piedalījās 825 dalībnieki no 26 mācību iestādēm,  lai kopīgi priecātos un ieskandinātu Latvijas 95.gadadienu .Tai skaitā bija arī Bebrenes Profesionālās vidusskolas deju kolektīvs(vad.A.Razminoviča), vokālais ansamblis(vad.R.Kalvāne),kā arī floristikas un dekupāžas radošās darbnīcās (vad.E.Vuškāne)

Mēs piedalījāmies ne tikai noslēguma pasākumā, bet ar savu programmu priecējām balvēniešus arī brīvdabas koncertos. Par to, ka audzēkņi varēja izpausties visas Latvijas mērogā un popularizēt ne tikai savu skolu, bet arī novadu, īpašs paldies Ilūkstes novada Domei par finansiālu atbalstu.

   Bebrenes Profesionālās vidusskolas

 direktora vietniece audzināšanas jomā S.Ozoliņa