BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Programmas:

Pamatizglītības programma, kods 21011111;

Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, kods 21015611;

Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, kods 21015811;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011.

2015./2016.mācību gadā uzsākta mācību priekšmeta Datorika aprobācija.

2017./2018.mācību gadā Skola piedāvā sekojošas interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmas:

1. Kultūrizglītības programmas:

1.1. 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs

1.2. 1.-5. klašu koris

2. Vides izglītības programmu:

2.1. Floristika

3. Sporta interešu izglītības programmu:

3.1. Sporta pulciņa programma (volejbols)

4. Tehniskās jaunrades programmu:

4.1. Robotika

5. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma “Futbols” (Ilūkstes novada Sporta skolas treniņu grupa Bebrenē)

6. Profesionālās ievirzes programma “Vizuāli plastiskā māksla” (Ilūkstes novada Mūzikas un mākslas skolas klase Bebrenē)

Skolā darbojas:

- 5.-9.klašu ansamblis

- 10.-12.klašu ansamblis

- sporta spēles (1.-4.klasēm)

- sporta spēles (5.-9.klasēm)

- vizuālā māksla (5.-9.klasēm)

- dekupāža (8.-12.klasē)