ESF ieguldijums ES

Projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

Eiropas Sociālā fonda darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes  „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001).

Eiropas Sociālā fonda projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un akreditētām profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā

Projekta tiešā mērķa grupa ir audzēkņi, kuri apgūst kādu no sākotnējās profesionālās izglītības programmām akreditētā valsts, pašvaldību vai privātā  profesionālā izglītības iestādē.

Piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam profesionālās izglītības iestādes pirmā kursa audzēknim ir no 10 līdz 20 latiem mēnesī, otrā, trešā un ceturtā kursa audzēknim - no 20 līdz 50 latiem mēnesī.

Mērķstipendijas piešķir un izmaksā sākot ar 1. kursu katru mēnesi, izvērtējot audzēkņa iepriekšējā mēneša sekmes, mācību procesa apmeklētību, dalību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika, kā arī ieguldījumu profesionālās izglītības iestādes pozitīva tēla veidošanā.  Līdz ar to tiek veicināta nopietnāka attieksme pret mācībām un kvalitatīvāka nākamās profesijas apguve.

Mērķstipendiju piešķir, ja audzēknis ievēro šādus nosacījumus:

  • ikmēneša sekmju vērtējumā visos mācību priekšmetos audzēkņa sasniegums ir novērtēts vismaz ar četrām ballēm vai ir ieskaitīts;
  • audzēknim nav neattaisnotu mācību stundu un praktisko nodarbību kavējumu vairāk par divām mācību stundām vienā mācību nedēļā (attaisnoti ir kavējumi, ko apliecina darbnespējas lapa, ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments);
  • audzēknis veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.

Projekta īstenošana uzsākta 2009. gadā.

Konsultatīvas padomes sēde